Zásady ochrany osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má obzvláště vysokou prioritu pro vedení Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth. Používání internetových stránek Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth je možné bez uvedení osobních údajů; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování žádný právní základ, obvykle získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce, Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové přenosy dat však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použité pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující termíny:

 • a)  osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních rysů, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b)  Subjekt údajů

  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 • c)  Zpracování

  „zpracováním“ jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování; omezení, vymazání nebo zničení.

 • d)  Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e)  Profilování

  Profilování je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu této fyzické osoby.

 • f)    Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. stát se.

 • g)  Správce nebo správce odpovědný za zpracování

  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

 • h)  Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i)    Přijímač

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím mandátem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 • j)    Třetí

  Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k)  Souhlas

  Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Praxe Dott./Univ. Siena Paula Roth

Friedrich-Engels-Bogen 36

81735 München

Deutschland

Tel.: 089 67 41 66

Website: www.zahnarztteam.eu

Fax: (089) 67 32 626

Management : Dott./Univ. Siena Paula Roth

3. Cookies

Internetové stránky Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Prostřednictvím používání souborů cookie může Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth poskytnout uživatelům této webové stránky uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány v zájmu uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje při každé návštěvě webové stránky, protože je přebírá webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již byly nastaveny, kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které se přístupový systém dostane na naše webové stránky (tzv. odkazující stránky), (4) podstránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nezbytných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth proto statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to bylo stanoveno evropským zákonodárcem nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.

Pokud účel uložení již neplatí nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

6. Práva subjektu údajů

 • a)  Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • b)  Právo na informace

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli získat od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále poskytl subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování

  • kategorie zpracovávaných osobních údajů

  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

  • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby

  • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování

  • existence práva na odvolání k dozorovému úřadu

  • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů

  • 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů

  Kromě toho má subjekt údajů právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů také právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • c)  Právo na opravu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d)  Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou potřebné.

  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahují.

  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec Společnosti Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth neprodleně zajistí, aby žádost o výmaz byla okamžitě splněna.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth a naše společnost jako správce je povinna podle článku 17 (1) GDPR osobní údaje vymazat, Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby umožnila jiným správcům údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, s cílem informovat o tom, že subjekt údajů požádal tyto jiné správce o výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií či replikací, a to v rozsahu, v jakém zpracování není nezbytné. Zaměstnankyně Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

 • e)  Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:

  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.

  • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.

  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo určeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth zajistí omezení zpracování.

 • f)    Právo na přenositelnost údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má také právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  1 GDPR má subjekt údajů právo na předání osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nemá nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth.

 • g)  Právo vznést námitku

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obranu právních nároků.

  Pokud Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro takový marketing. To platí i pro profilování, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth proti zpracování pro účely přímého marketingu, Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth. Subjekt údajů může rovněž uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58/EG automatizovanými prostředky za použití technických specifikací.

 • h)  Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) nepodporuje uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů. (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které obsahuje vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Praxis Dott./Univ. Siena Paula Roth zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, o prezentaci vlastního postoje a o napadení rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • i)    Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

7. Právní základ zpracování

Čl. 6 písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby nebo protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm..b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případech dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm..c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by pak musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V tomto případě by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. Operace zpracování by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nemají přednost. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47 odůvodnění 2 GDPR).

8. Oprávněné zájmy na zpracování prováděné správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši obchodní činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

9. Po dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány za předpokladu, že již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

10. Právní nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; Možné důsledky neposkytnutí

Informujeme Vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (e.B. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (e.B. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec případ od případu objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů mělo.

11. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Naše pracovní doba

ponděli – čtvrtek
od 08:00 do 19:00 hod.

Pátek
od 08:00 do 14:00 hod.

rádi ošetříme i vaše děti!

Najdete nás také v